Reklamační řád

Kupující převzetím zboží od společnosti ProfiTruck-shop autopříslušenství, s.r.o.
SOUHLASÍ s níže uvedeným reklamačním řádem.

1. ZÁRUČNÍ LHŮTA

a. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím.

b. Pokud není stanoveno jinak, je záruční lhůta u zboží zakoupeného u společnosti ProfiTruck-shop autopříslušenství, s.r.o. pro fyzické a právnické osoby stanovena na 24 MĚSÍCŮ. Delší záruční lhůtu lze poskytnout výhradně ve shodě se záruční dobou výrobce.

c. Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno u společnosti ProfiTruck-shop autopříslušenství, s.r.o.

d. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s návodem; na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením; na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním; na vadu, kterou způsobil zákazník skladováním nebo provozováním zařízení ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí; na poškození, které vzniklo vlivem neodvratné události (např. živelná pohroma); u věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána; na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly, štítky atd.

e. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

f. U zboží, na něž se vztahuje doba trvanlivosti, platí místo dvouleté záruční lhůty, maximální doba trvanlivosti, uvedená na obalu výrobku.

2. PODMÍNKY REKLAMACE

a. Společnost ProfiTruck-shop autopříslušenství, s.r.o. neodpovídá za vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn. Jde-li o věci použité, neodpovídá naše společnost za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

b. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době a to prokazatelným způsobem – písemnou formou.

c. Společnost ProfiTruck-shop autopříslušenství, s.r.o. nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací, či montáží v neodborném servisu.

3. POSTUP REKLAMACE

a. Místem pro uplatnění reklamace je provozovna společnosti ProfiTruck-shop autopříslušenství, s.r.o. na adrese Řezáčova 767/50, 624 00 Brno.

b. K uplatnění reklamace je nutné ve všech případech učinit následující:
- bez odkladu zjištěnou závadu oznámit, a pokud to okolnosti a charakter používání reklamovaného zboží umožňují zamezit jeho dalšímu užívání.

V opačném případě se kupující vystavuje riziku, že nebude možno objektivně posoudit reklamovanou vadu zboží a okolnosti jejího vzniku,
- předat reklamované zboží úplné, s kompletní dokumentací, čisté, nepoškozené jinak nežli je případně důvod reklamace a v originálním balení,
- předat doklady o koupi zboží vystavené prodávajícím kupujícímu tj. fakturu nebo pokladní doklad,
- předat písemné oznámení o zjištěných vadách zboží. Je třeba uvést zjištěné vady
- o jaké vady se jedná a jak se projevují, a nárok, který v důsledku výskytu vad uplatňuje,

Pokud kupující toto neučiní, je společnost ProfiTruck-shop autopříslušenství, s.r.o. oprávněna reklamaci odmítnout!

c. Oprávněnost každé reklamace a posouzení odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady provede odpovědný pracovník ve společnosti ProfiTruck-shop autopříslušenství, s.r.o. a své stanovisko sdělí kupujícímu v přiměřeném termínu.

d. Nevyzvedne-li si zákazník věc ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout, má společnost ProfiTruck-shop autopříslušenství, s.r.o. právo věc prodat.

e. Pokud bude zjištěno, že závada nespadá do záruky, hradí náklady spojené s reklamací např. posudek specialisty, dopravné atd. reklamující.

f. Případné reklamace vyřizujeme v souladu s občanským zákoníkem o ochraně spotřebitele a to ve lhůtě stanovené tímto zákonem.

4. JEDNOTLIVÉ PŘÍPADY REKLAMACE

a. ODSTRANITELNÁ VADA - Jde-li u reklamovaného zboží o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo na její BEZPLATNÉ a řádné odstranění. Záruční lhůta začne znovu platit od data převzetí opraveného zboží reklamujícím a vztahuje se na opravenou část zboží.

b. NEODSTRANITELNÁ VADA - Jde-li u reklamovaného zboží o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby bylo zboží užíváno v plném rozsahu jako věc bez vady, má zákazník právo na VÝMĚNU zboží za stejný kus, případně na vrácení peněz.

Záruční lhůta začne platit znovu ode dne převzetí náhradního zboží. Je-li předmětem výměny jen součást zboží, platí nová záruční lhůta jen pro tuto vyměněnou část.

c. REKLAMACE ZBOŽÍ POŠKOZENÉHO PŘI PŘEPRAVĚ - Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, které však nebrání řádné funkčnosti zboží, má kupující po dohodě s prodávajícím právo na poskytnutí slevy.

d. REKLAMACE MECHANICKÉHO POŠKOZENÍ VÝROBKU - Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit neprodleně po jejich odhalení, tj. ihned po prvním použití výrobku (prvním použitím se rozumí následující pracovní den). Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku bude považována za závadu způsobenou kupujícím a reklamace bude automaticky zamítnuta.

e. REKLAMACE NESROVNALOSTÍ V MNOŽSTVÍ ČI DRUHU ZBOŽÍ - Řádným převzetím zboží kupující stvrzuje, že řádně překontroloval množství i druh zboží, které si objednal. Pozdější reklamace musí být řešena okamžitě, nejpozději však do tří pracovních dnů ode dne převzetí a to zásadně po dohodě s prodávajícím.

Tento reklamační řád je platný od 28. 12. 2013 do odvolání.

V Brně dne 28. 12. 2013